Preprava zvierat

Cenník

 
Mačka/ks Pes/ks
s majiteľom 50€ 100€
bez majiteľa 100€ 150€
Prepravku alebo klietku Vám zabezpečíme za 20€/zviera.
Podmienky prepravy:
- platný cestovný pas, vrátane všetkých potrebných očkovaní podľa platnej Európskej legislatívy o preprave zvierat č. 92/65
- potrava na 2 – 3 dni
- obojok a vodítko
- náhubok (platí len pre psov)  
Všeobecné podmienky prevozu spoločenských zvierat

Od 1. októbra 2004 nahradil na Slovensku medzinárodné očkovacie preukazy psov a mačiek tzv. „Pas spoločenských zvierat (SPZ)“. Ide o jediný platný cestovný doklad na území Európskej únie, ktorým sú povinní sa preukázať majitelia cestujúci so psom, mačkou alebo fretkou mimo štátu v ktorom sa zvieratá narodili. Štátna veterinárna a potravinová správa poverila vydávaním pasov tých veterinárov, ktorí spĺňajú požiadavky na technické vybavenie umožňujúce odčítanie elektronického identifikačného systému (mikročipu) a ktorí majú zároveň prístup k internetu. Veterinár vystaví zvieraťu pas, ak dokáže prečítať tetovanie, alebo ak je zviera označené mikročipom. V prípade, že zviera nie je označené jedným z dvoch uvedených spôsobov, musí veterinár zviera pred vydaním pasu označiť elektronickým identifikačným systémom podľa európskej normy ISO 11 784. Od 26. mája 2011 sa budú považovať za identifikované len tie zvieratá, ktoré budú označené týmto mikročipom. Ak je zviera označené mikročipom, ktorý nezodpovedá systému podľa normy ISO 11 784, je vlastník povinný pri kontrole predložiť čítacie zariadenie umožňujúce odčítanie dát z aplikovaného mikročipu. Bližšie informácie o pase spoločenských zvierat nájdete na internetovej stránke Štátnej veterinárnej správy SR – www.svssr.sk ,www.vetchamber.sk , www.veterina.sk


Pas spoločenských zvierat je úradným dokladom. Vlastník zvieraťa, alebo osoba zodpovedná za zviera, ktorú vlastník poveril starostlivosťou oň, preukazuje týmto dokladom predovšetkým:


1. identitu zvieraťa, ktorému je pas spoločenského zvieraťa vydaný
2. platnosť vakcinácie alebo revakcinácie proti besnote a iným chorobám
3. ošetrenie proti vonkajším a vnútorným parazitom
Pas spoločenských zvierat slúži na zaznamenávanie všetkých zmien, týkajúcich sa uvedených dôvodov, pre ktoré sa pasy spoločenských zvierat vystavujú. Výnimku tvoria Veľká Británia, Írsko a Škótsko – tu je potrebné preukázať mimo pasu zvieraťa aj platnú potvrdenku o vakcinácii proti besnote, vystavenú v spolupráci s laboratóriom, ktoré je schválené EÚ. Na území SR je akreditovaným laboratóriom Štátny veterinárny ústav v Zvolene.
Pri cestách do ostatných krajín platí, že napriek platnému pasu a potvrdeniu o očkovaní budete musieť pred návratom preukázať výsledok laboratórneho vyšetrenia na protilátky proti besnote.