Prepravné podmienky

1. Prijatie objednávky

Objednávka musí obsahovať meno a adresu odosielateľa, meno a adresu príjemcu, telefónne číslo odosielateľa i príjemcu, emailovú adresu odosielateľa, hmotnosť a rozmery zásielky.

2. Prevzatie a doručenie zásielky

Prepravca prevezme zásielku od odosielateľa zväčša na adrese uvedenej v objednávke, alebo na vopred dohodnutom mieste. Každá zásielka musí byť náležite zabalená, a to tak, aby sa pri preprave minimalizovalo možné poškodenie zásielky. Zásielka musí byť zabalená v pevnom obale. Zásielka, ktorá si vyžaduje starostlivé zaobchádzania musí byť riadnym spôsobom označená. Prepravca nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú odosielateľovi nesprávnym zabalením, prípadne označením zásielky. Prepravca doručí zásielku na adresu príjemcu uvedenú v objednávke. 
3. Preprava zásielky

Preprava zásielky trvá zväčša 2 až 5 dní od prevzatia zásielky a môže sa náležite predĺžiť v prípade neočakávaných udalostí, ako sú živelné pohromy, meškanie trajektu, extrémne zlé počasie, atď.

Zásielka nesmie obsahovať žiadne zbrane, výbušniny, nebezbečný materiál, drogy, omamné látky, cigarety, alkohol, výrobky s krátkou trvanlivosťou vyžadujúce špeciálne prepravné podmienky.

Za obsah zásielky je plne zodpovedný odosielateľ zásielky. 

4. Úhrada prepravného

Prepravné sa uhrádza v hotovosti v mene EUR.